FUDBALSKI SAVEZ NIŠAVSKOG OKRUGA
- Takmičarski organ -
- broj.
- Aleksinac, 15.05.2019.


Takmičarski organ Okružne lige FSNO, na sednici održanoj dana 15.05.2019. godine, razmatrao je između ostalog i dokumentaciju sa prvenstvene utakmice   27 kola između: FK"Napredak 2012" iz Krušja i FK"Doljevac" iz Doljevca, te na osnovu utvrdjenih činjenica, po službenoj dužnosti, a u skladu sa članom 63.stava 1.tačke 5. Pravilnika o fudbalskim takmičenjima FSS donosi sledeću:

O D L U K U

Prvenstvena utakmica 27 kola između: FK"Napredak 2012" iz Krušja i FK"Doljevac" iz Doljevca, koja je po rasporedu odigrana dana 05.05.2019. u Gredetinu, na igralištu FK”Napredak 2012”, završena rezultatom 3:1, registruje se   rezultatom 0 : 3 (par-forfe u korist FK "DOLJEVAC" iz Doljevca) jer je za FK“Napredak 2012“ nastupio igrač koji nije imao pravo nastupa zbog četiri žutih kartona dobijenih u prethodnim kolima.

O b r a z l o ž e nj e

Gore navedena utakmica igrana je u Gredetinu 05.05.2019. u okviru 27 kola Okružne lige FSNO Aleksinac na igralištu FK”Napredak 2012”.
Neosporno je utvrđeno da je za FK”Napredak 2012” iz Krušja u 27.kolu nastupio igrač Aleksandar Petrović br.leg. 350, koji nije imao pravo nastupa zbog četiri žutih kartona dobijenih u prethodnim kolima (13.16.20 i 26. kolo). Činjenice su utvrđene na osnovu zapisnika sa utakmica.
Na osnovu svega iznetog, doneo sam odluku kao u dispozitivu.
           
POUKA O PRAVNOM LEKU: Protiv ove odluke nezadovoljna strana ima pravo žalbe Komisiji za molbe i žalbe (drugostepeni organ FSNO) u roku od 8 dana od prijema odluke uz uplatu propisane takse, a preko ovog organa.

Dostavljeno:  
- FK "NAPREDAK 2012" iz Krušja;
- FK "DOLJEVAC" iz Doljevca;
- Disciplinskom sudiji.
- Arhiva FSNO                                                        

Takmičarski organ,
Bogi Mitić s,r.
Избор писма
 7. јули бб (спортски центар "ТАШ"), 18220 Алексинац
+381/018-803051       office@fsno.org.rs