FUDBALSKI SAVEZ NIŠAVSKOG OKRUGA
-          Takmičarski organ-                                          
Broj. TO/
Aleksinac, 15.05.2019. godinа.


Takmičarski organ Okružne lige FSNO Aleksinac, na sednici održanoj 15.05.2019.godine, razmatrao je izmedju ostalog i dokumentaciju sa prekinute prvenstvene utakmice 27. kola izmedju FK“CRVENA ZVEZDA” iz Gornjeg Ljubeša i FK“MORAVA” iz Žitkovca, odigrane 04.05.2019. u Trnjanu. Na osnovu utvrdjenih činjenica, po službenoj dužnosti, a u skladu sa članom 63.stav 1.tačka 13. Pravilnika o fudbalskim takmičenjima, donosim sledeću:

O D L U K U

 
Prvenstvena utakmica 27. kola izmedju FK“CRVENA ZVEZDA” iz Gornjeg Ljubeša i FK“MORAVA” iz Žitkovca, odigrane 04.05.2019. u Trnjanu, prekinuta u 61. minutu, registruje se rezultatom 0:3 (par forfe) u korist FK”MORAVA”iz Žitkovca, jer je prekinuta krivicom FK”Crvena Zvezda” iz G. Lјubeša, zbog toga što nisu imali potreban broj igrača za nastavak igre.

 
 
O b r a z l o ž e nj e
  
Gore navedena utakmica iz 27. kola odigrana je 04.05.2019.godine u Trnjanu, na terenu koji je FK”Crvena Zvezda” prijavio kao domaći.
U 61.minutu pri rezultatu 2:3 došlo je do privremenog prekida u trajanju više od 5 minuta posle koga je usledio trajan prekid po odluci sudije susreta.
Delegatu je saopštena odluka o prekidu na terenu i tom prilikom nije došlo do incidenta ili nastavka prethodnog incidenta. Organi MUP-a su došli po pozivu delegata utakmice koji su imali potrebu za intervencijom.
Razlog prekida je bio krivicom domaćeg kluba zbog višestrukog ponavljanja NP po više osnova od više igrača domaćeg kluba, zbog fizičkog napada na gostujuće igrače i napuštanje terena igrača domaćih zbog povreda.
Disciplinski organ je pokrenuo postupak protiv isključenih igrača, na osnovu dokumentacije kojom raspolaže i postupka ličnog saslušavanja aktera predmetnog slučaja.
Osnov za moju izrečenu odluku su sva dokumenta sa utakmice i izjave sa kojima sam se upoznao tokom razgovora sa službenim licima, te sam zbog toga doneo odluku kao u dispozitivu ove odluke.
Pouka o pravnom leku: Protiv ove odluke nezadovoljna strana ima pravo žalbe Komisiji za molbe i žalbe Izvšnog odbora FS NO Aleksinac u roku od 8 dana od prijema prvostepene odluke uz uplatu propisane takse a preko ovog organa.

Dostavljeno:  
- FK”Crvena Zvezda”G.Ljubiš,
- FK”Morava”Žitkovac
- Disciplinski organ
- Arhiva FS NO
            

U Doljevcu                                                                                         Takmičarski organ
15.05.2019.godina.                                                                                Bogi Mitić s.r
 7. јули бб (спортски центар "ТАШ"), 18220 Алексинац
+381/018-803051       office@fsno.org.rs