Фудбалски савез Нишавског округа

-Дисциплински судија-

Број 05-03/2019

Алексинац, 22.03.2019.година.Дисциплински судија Окружне лиге ФСНО Алексинац,на седници одржаној 22.03.2019.године у Дољевцу,разматрао је између осталог и документацију са неодигране утакмице 19.кола, између ФК“Напредак 1929“ из Алекинцаи ФК“Раднички 1947 “из Чапљинац, неодигране на игралишту ФК“Напредак 1929“ у Алексинцу, дана 16.03.2019.године,на основу утврђених чињеница а у вези са чланом 63. Став 1. Пропозиција такмичења,те на основу члана 90.тачка 7. ДП ФСС доносим следећу:                                                      О Д Л У К У
Кажњава се ФК“Раднички 1947 “из Чапљинац,новчаном казном у износу од 3.000,00 (двехиљадединара) због тога што је на првенственој утакмици између ФК“Напредак 1929“ из Алексинца и ФК“Раднички 1947 “из Чапљинац, гостујући клуб се није појавио на одигравање утакмице нити је оправдао свој недолазак на утакмицу дана 16.03.2019.године,и кажњава се минус 1 (један ) бод за такмичарску сезону 2018-19 одину.Уплату извршити на жиро рачун ФС НО Алексинац 160-19409-49 са позивом на број одлуке и сврха уплатеновчана казна“.

  ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Увидом у записнику са утакмице 19.кола, између ФК“Напредак 1929“ из Алексинца и ФК“Раднички 1947 “из Чапљинацнеодигране на стадиону ФК“Напредак 1929“ у Алексинцу, дана 16.03.2019.године,делегат утакмице је константовао да је гостујућа екипа се није појавила на утакмицу нити оправдала свој недолзак на утакмицу.

Сматрам да је гостујућа екипа занемарила своје обавезе неизвршавањем дужности и обавеза које проистичу из правилника и других прописа фудбалске организације и да су криви,па сам због напред наведеног донео одлуку као у диспозитиву.Поука о правном леку: Против ове одлуке незадовољна страна има право жалбе Комисији за молбе и жалбе ФС НО Алексинац у року од 8 дана од пријема првостепене одлуке уз уплату прописане таксе а преко овог органа.Достављено: ФК“Раднички 1947 “из Чапљинац;

                             Дисциплински судија;

                          Архива ФСНО.

У Алексинцу                                                                    Дисциплински судија

22.03.2019.година.                                                           

                                                                                          Властимир Анђелковић с,р.                                                                                                                 
 7. јули бб (спортски центар "ТАШ"), 18220 Алексинац
+381/018-803051       office@fsno.org.rs