Fudbalski savez Nišavskog okruga Aleksinac

- Komesar za takmičenje-

- broj. 25/11-12/2018

- Niš, 20.11.2018.Na osnovu člana 61. Pravilnika o fudbalskim takmičenjima FSS, i člana 48. stava 1. Propozicija takmičenja za prvenstvene utakmice Okružne lige FSNO Aleksinac za prvenstvo takmičarske 2018/2019 godine, Komesar za takmičenje Okružne lige Fudbalskog saveza Nišavskog okruga Aleksinac, na sednici održanoj 20.11.2018. godine, razmatrao je žalbu FK “Zemljoradnik”iz Balainca, na odigranu utakmicu 12.-tog kola između FK "Radnički 1947" iz Čapljinca i   FK "Zemljoradnik" iz Balainca, koja je po rasporedu odigrana dana 28.10.2018. u Čapljincu, na igralištu FK”Radnički 1947”, te na osnovu utvrdjenih činjenica u skladu sa članom 63. stav 1. tačka 5. Pravilnika o fudbalskim takmičenjima FSS, donosi sledeću:

O D L U K UUsvaja se Žalba FK”Zemljoradnik”iz Balainca od 30.10.2018.godine, i predmetna utakmica koja je odigrana 28.10.2018.godine, na igralištu FK”Radnički 1947”, registruje se službenim rezultatom 0 : 3 (par forfe) u korist FK” Zemljoradnik” iz Balainca.

       O b r a z l o ž e nj e

Komesar za takmičenje Okružne lige Fudbalskog saveza Nišavskog okruga Aleksinac, na sednici od 20.11.2018.godine razmatrao je blagovremenost žalbe, (žalba je primljena 30.10.2018. godine) žalba je uredna, propisno taksirana i izjavljena od strane ovlašćenog lica FK”Zemljoradnik” kao zainteresovana strana.

Žalbeni razlozi FK”Zemljoradnik” se odnose na nepravilan nastup igrača FK “Radnički 1947” iz Čapljinca, Stefana Stojanovića br.leg. 188.U žalbi je navedeno da igrač Stefan Stojanović br.leg.188 nije imao pravo nastupa na ovoj utakmici zbog žutih kartona pa je zato nastupio na tuđu legitimaciju tj.pod imenom Dragoslav Vukadinović br.leg.196. U daljem postupku utvrđivanja nepravilnosti, tražili su suočavanje sa pomenutim igračima i službenim licima.

Komesar za takmičenje Okružne lige Fudbalskog saveza Nišavskog okruga Aleksinac, žalbu je razmatrao i po drugim osnovama. Za razmatranje na raspolaganju je imao žalbu FK”Zemljoradnik” iz Balainca, zapisnik sa predmetne utakmice, Izjavu FK”Radnički 1947” iz Čapljinca, Izjavu delegata, Izjeve sudija određenih za predmetnu utakmicu. Nakon sprovedenog postupka utvrđeno je na osnovu zapisnika sa odigrane utakmice 12.kola u Čapljincu, između FK”Radnički 1947” i FK”Zemljoradnik” da je utakmica odigrana i završena rezultatom 1:1, da je identitet igrača izvršen pre početka utakmice u prisustvu delegata i predstavnika klubova, da su konstantovali svojim potpisima da nema primedbe na identitet igrača koji nastupaju na predmetnoj utakmici.

Na osnovu člana 58. PFT FSS, FK“Zemljoradnik” je došao do novih činjenica nakon završene utakmice, i iskoristio svoje pravo uloživši žalbu na regularnost utakmice kao oštećenim klubom.

Elektronskom poštom Komesar za takmičenje je poslao delegatu utakmice i sudijama žalbu FK”Zemljoradnik”, fotokopije Fudbalskih legitimacija igrača, Vukadinović Dragoslava i Stojanović Stefana, a sve u cilju prepoznavanja igrača koji je nastupio na predmetnoj utakmici. Delegat utakmice Mičić Goran, kao i sudije susreta, glavni sudija Saša Aleksić, prvi pomoćni sudija Željko Stoilkov i drugi pomoćni sudija Stefan Manojlović izjavili su u pisanoj formi, da nepoznaju lično igrače kao i neznaju njihova imena ali su svi prepoznali da je na predmetnoj utakmici na vrata FK”Radnički 1947” bio Stojanović Stefan.

Komesar za takmičenje nakon sprovedenog postupka i izjava službenih lica utvrdio je, da je Igrač Stojanović Stefan nastupio na predmetnoj utakmici i ako nije imao pravo nastupa u 12.kolu jer se nalazio pod kaznom zabrane a igrač Vukadinović Dragoslav na predmetnoj utakmici nije bio.

            Komesar za takmičenje Okružne lige FSNO Aleksinac, na osnovu člana 63.stava 3. PFT FSS, Disciplinskom sudiji Okružne lige FSNO Aleksinac, podnosi prijavu protiv igrača i kluba.Na osnovu svega iznetog, Komesar za takmičenje Okružne lige FSNO Aleksinac, doneo je odluku kao u dispozitivu.

Pouka o pravnom leku: Protiv odluke nezadovoljna strana ima pravo žalbe Komisiji za molbe i žalbe FSNO Aleksinac, uz uplatu odgovarajuće takse, u roku od 8 dana od prijema prvostepene odluke.

Dostavljeno:FK”Zemljoradnik”Balainac;

                   FK”Radnički 1947”Čapljinac;

                   Disciplinskom sudiji FSNO Aleksinac;

                  Arhiva FSNO Aleksinac.U Nišu,                                                Komesar za takmičenje FSNO Aleksinac

20.11.2018.godine.                                                 Bogi Mitić