Фудбалски савез Нишавског округа

             Такмичарски орган

             Бр.27-09/2018

     Алексинац, 28.09.2018.година

         Такмичарски орган Окружне лиге ФСНО, на седници одржаној 28.09.2018.год, разматрао је, између осталог и утакмицу 5.и 6. кола Окружне лиге ФСНО као и неодигране утакмице Ф.К.,,Јединство ГВД ,,Грејача“, које су требале да се одиграју по распореду 4. И 5. Коло, 16.09.2018.године у Батушинцу, са Ф.К.,,Јединство ГВД,, Грејач и 4.коло у Мезграји дана 08.09.2018.године са Ф.К.,,Напредак 2012,, Крушје , те на основу утврђених чињеница а у складу са чланом 52. и 53. Правилника о фудбалским такмичењима ФСС доноси следећу:

О Д Л У К У

         Ф.К.,, Јединство ГВД,, из Грејача који није одиграо две првенствене утакмице сматра се да је клуб одустао од такмичења по члану 53. Правилника о фудбалским такмичењима ФСС, и исти се дисквалификује из даљег такмичења.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

         На седници одржаној 28.09.2018.године Такмичарски орган је донео одлуку, да се Ф.К.,, Јединство ГВД,, из Грејача дисквалификује из даљег такмичења а његови постигнути резултати се бришу.

На основу тога сам донео одлуку као у диспозитиву.

У прилогу ове одлуке су и Записници са поменутих неодиграних утакмица.         Поука о правном леку: Против ове одлуке незадовољна страна има право жалбе Комисији за молбе и жалбе ИО ФСНО у року од 8 дана од пријема првостепене одлуке, уз уплату прописане таксе а преко овог органа.

Достављено:        Ф.К.,, Јединство ГВД,, из Грејача

                            ФС општине Алексинац

                            Архива ФСНО

У Алексинцу, 28.09.2018.год                                        Такмичарски орган:

                                                                                     Боги Митић с.р.Избор писма
 7. јули бб (спортски центар "ТАШ"), 18220 Алексинац
+381/018-803051       office@fsno.org.rs